ၾၽြဌာန္ေတာ္အ တိုိ သ္ွပၾ္မိုသ္ေပာ

  ရုတ္စာေ ိုအိုထြဌာန္ာၾာာေစရဌာန္႕တရုတ္စာေ ္ၾိွဳ စ္ပၾ္ေပာ ေၾ္ာသ္ာပာာေၾ္ာသ္ာပ အ္ာာ ထိုသ္၀အ္ပိုိလာေရာၾ္ၾာ တရုတ္စာေလိလာွမ သ္ာ တရုတ္စာေ မဖသ္ွထိုသ္၀အ္ ိုအိုေ္ၾာ္္ၾာာၾာ မ ည္ ေၾ္ာသ္ာပာာအ္ာာ ထိုသ္၀အ္တြသ္ ေၾ္ာသ္ာတၾ္မ သ္ာ သ္ွ လု ္လု ္မ သ္ာ စရ ိပည္ၾို ိုအိုထြဌာန္ာၾာာေစရဌာန္ တရုတ္စာေ ပသ္္ၾာာေရာရာဌာနၾို ၂၀၁၇ ု စ္႕ ၆လ ိုသ္တြသ္ တည္ေထာသ္ပည္ ႊ
  တရုတ္စာေ ပသ္္ၾာာေရာရာဌာနရ ိမရာအ္ာာပည္ ညာေရာရာဌာန၏ တရုတ္စာပသ္္ၾာာ ိုသ္ပည္ွ ရည္ ္သ္ာရ ိေ္ၾာသ္ာ ေထာၾ္ ံ ္ၾ္ရရ ိထာာ ါပည္။
ပသ္တဌာန္ာတြသ္ တရုတ္စာ ဌာနာေထာသ္ာမ သ္ာ႕ ေမ ာမ သ္ာ႕ ဖတ္မ သ္ာ႕ ေရာမ သ္ာ စရ ိပည္ွ ရည္ ္သ္ာအ္ာာၾို ပသ္္ၾာာေ ာၾာ ေၾ္ာသ္ာပာာအ္ာာ ေ ာသ္ေၾ္ာသ္ာတၾ္မ သ္ာ သ္ွ လု ္ရရ ိရဌာန္ ိုအို စဥ္ေမ ရဌာန္တရုတ္စာ ရည္ ္သ္ာစစ္ေမာစာေအာ ြြဲ TOCFL ၾိုရသ ေ ာသ္ပသ္္ၾာာေ ာအည္

ေၾ္ာသ္ာ တ္ဝဌာန္ာၾ္သ္
ဖြြဲ႕၏ ပသ္ာပာာအ္ာာ

張靜宜 ZHANG JING YI

ေ ါသ္ာစဥ္:တ႐ုတ္ဘာပာပသ္္ၾာာေရာေၾာ္အတီ႐ိုၾ္တာ

ညာ ရည္ ္သ္:
တ႐ုတ္စာေ ပုေတပဌာနမ ွဳတဌာန္ၾ္ဌာန္ာတၾးပိုလ္အာစတာဘြြဲ႕ရ

 ေတြ႕ ္ၾံွဳ:
ၾ္သ္ဝဌာန္ာဌာနည္ာ ညာတၾးပိုလ္ ရသ္ာမအစ္ဒါ႐ိုၾ္တာ
ၾ္သ္ဝဌာန္ာဌာနည္ာ ညာတၾးပိုလ္ ညာေရာၾၽြအ္ာၾ္သ္ၾထိၾ
စီၾ္ဌာန္ိတၾးပိုလ္ေ ါရာ ္ိဌာန္ ိုသ္ာၾထိၾ
ဟာစဥ္ပတသ္ာစာထု ္လု ္ေရာပတသ္ာေ ါသ္ာစဥ္္ၾီာ္ၾ ္ေရာအ မာ

郭美玲 GUO MEI LING

ေ ါသ္ာစဥ္:တ႐ုတ္ဘာပာပသ္္ၾာာေရာမရာ

ညာ ရည္ ္သ္:
တ႐ုတ္စာေ ပုေတပဌာနမ ွဳတၾးပိုလ္အာစတာဘြြဲ႕ရ

 ေတြ႕ ္ၾံွဳ:
ၾ္သ္ဝဌာန္ာဌာနည္ာ ညာတၾးပိုလ္ ညာေရာ႐ိုၾ္တာ
ၾ္သ္ဝဌာန္ာဌာနည္ာ ညာတၾးပိုလ္ စာာ ေပာၾ္ထိဌာန္ာ ္ွဳ ္ေရာဒု ါေအာၾ္

于第 YU DI

ေ ါသ္ာစဥ္:တ႐ုတ္ဘာပာပသ္္ၾာာေရာမရာ

ညာ ရည္ ္သ္:

တ႐ုတ္စာေ ပုေတပဌာနမ ွဳဖုဌာန္ိၾ္ာတၾးပိုလ္အာစတာဘြြဲ႕ရ

 ေတြ႕ ္ၾံွဳ:
ၾ္သ္ဝဌာန္ာဌာနည္ာ ညာတၾးပိုလ္ ညာေရာၾထိၾ
ဖုဌာန္ိၾ္ာတၾးပိုလ္တ႐ုတ္ဘာပာ္ၾာာေရာစသ္တာၾထိၾ
ထိုသ္ၾ္ွဳဌာန္ာလ သသ္လ ရြသ္ေစာသ္ွေရ ာၾ္ေရာကာဌာန မရာ

劉燕真 LIU YAN ZHEN

ေ ါသ္ာစဥ္:တ႐ုတ္ဘာပာပ္ၾာာေရာကာဌာနဝဌာန္ထအ္ာ

ညာ ရည္ ္သ္:

ရိဌာန္တၾးပိုလ္တ႐ုတ္စာ ထ ာမ ွဳ

 ေတြ႕ ္ၾံွဳ:
ၾ္သ္ဝဌာန္ဌာနည္ာ ညာတၾးပိုလ္တ႐ုတ္စာေ ပသ္ ္ၾာာေရာ ထ ာမ ွဳလၾ္ေထာၾ္
ၾ္သ္ဝဌာန္ဌာနည္ာ ညာတၾးပိုလ္ ရသ္ာမအစ္ ထ ာမ ွဳလၾ္ေထာၾ္