ၾၽြဌာန္ေတာ္တိုိ ာာမၾ္ပြသ္ရဌာန္
လိ ္စာ
လိ ္စာ
လိ ္စာ။ ။၂၃၁၅၄ ရ သ္ဘိဌာန္မအိွဳ႕႕ရ သ္တသ္ဌာနသ္႕ ဌာန္္္ံွဳလအ္ာ႕ အ တ္(၉၉)
ဖုဌာန္ာဌာနံ ါတ္
ဖုဌာန္ာဌာနံ ါတ္
(02) 8212-2000 #3221
ီာေအာ
ီာေအာ
eagletuwhit@just.edu.tw
လအ္ာ အ္ာမၾ္ပြသ္ေရာ
လအ္ာ အ္ာမၾ္ပြသ္ေရာ
 • ေမအေ ာၾ္ရထာာမဖသ္ွ။။:
  • XINDIAN လိုသ္ာမဖသ္ွ။။ေၾ္ာသ္ာပိုိတိုၾ္ရိုၾ္ေရာၾ္ရဌ္(XINDIAN DISTRICTOFFICE)အ တ္တိုသ္XINDIAN G10 ဘာစၾာာပိုိအဟုတ္ANKANG F701 ဘာစၾာာေမ ာသ္ာစီာရအည္။
 • ဘာစၾာာမဖသ္ွ။။  (ANKANG POST OFFICE )အ တ္တိုသ္တြသ္စသ္ာၾာ(ANKANG ELEMENTARY SCHOOL )၏အ္ၾ္  ာ ္သ္ာမိုသ္ပိုိလအ္ာေလ ္ာၾ္ၾာၾၽြဌ္ေတာ္တိုိ ေၾ္ာသ္ာ၏ ္ၾိွ ိုိဘာစၾာာစီာ ိုသ္ပည္။
  • XINDIAN ဘာစလိုသ္ာမဖသ္ွ။။G10 (ေၾ္ာသ္ာေရ ႕တိုၾ္ရိုၾ္ေရာၾ္ ိုသ္ပည္) ႕၆၄၃႕၆၄၈႕၉၀၆႕၉၀၉႕၉၃၅႕G7 ႕G8 ႕G15 ။
  • XINXIN ဘာစလိုသ္ာ။။ F701 ( ANKANG ဘာစလိုသ္ာမဖသ္ွ  အြွ္္သ္၀ဌ္ေၾ္ာသ္ာေရ ႕ပိုိေရာၾ္ ိုသ္ပည္။)
  • TAIPEI ဘာစလိုသ္ာ။။ ၆၂၄႕၇၇၉႕G1 ႕BR 7 ။
  • ZHINAN ဘာစလိုသ္ာ။ ။ ၈၉၇ (ေၾ္ာသ္ာေရ ႕တိုၾ္ရိုၾ္ေရာၾ္ ိုသ္ပည္။) ၂၀၂႕၂၄၈႕၉၀၅႕OR1 ႕OR9 
  • DANAN ဘာစလိုသ္ာ။။ ၈၃၉
  • ေၾ္ာသ္ာ ထ ာၾာာ။ ။ ္္သ္၀ဌ္ဌည္ာ ညာေၾ္ာသ္ာပာာေၾ္ာသ္ာပ  ထ ာၾာာ
 • ၾို ိုသ္ၾာာမဖသ္ွ။ ။
  • ေၾာေတာၾ္ အ တ္3/31K ဌ္ာ ိဌ္ာ ထြၾ္္ိတ္ေၾာေတာၾ္ အ တ္3ဘသ္ဘၾ္မ အ္ာၾာာလိုသ္ာတည္ွတည္ွၾာညလ ၾ ာတတာာလအ္ာ တိုသ္ာ၃အိဌစ္ ဌ္ိေအာသ္ာၾာ ဌ္ာၾ္ွဌ္ာလအ္ာေရာၾ္လ ္သ္ဘသ္ေၾြ႕ၾာေၾ္ာသ္ာေရာၾ္အည္
  • ထိုသ္ေ ပအိွ႕ တ္ မအစ္ မအဌ္လအ္ာ္ိတ္ပစ္ေရ ႕တည္ွတည္ွေအာသ္ာ ဌ္ာၾ္ွဌ္ာတံတာာအ ၾ္ွဌ္ာ ဌ္ာ မအဌ္လအ္ာပိုိ၅အိဌစ္ ဌ္ိေအာသ္ာၾာ ္ြၾ္ီလအ္ာေရာၾ္လ ္သ္ဘသ္ေၾြ႕ၾာအီတာ၃၀၀ ဌ္ိေရာၾ္လ ္သ္ဘသ္ေၾြ႕ ဌ္ာၾ္ွဌ္ာလအ္ာေရာၾ္လ ္သ္ညာေၾြ႕
  • ရ သ္ာေ ပအိွ႕ရ သ္ာေ ပအိွ႕ တ္ မအစ္္ိတ္ပစ္ေရ ႕တည္ွတည္ွေအာသ္ာ ဌ္ာေဟာ္လအ္ာေရာၾ္လ ္သ္ ဌ္ာ ိုၾ္ မအဌ္လအ္ာရ ဌ္ေဟာ္လအ္ာပိုိ၅အိဌစ္ ဌ္ိေအာသ္ာၾာ ္ြၾ္ီလအ္ာေရာၾ္လ ္သ္ဘသ္ေၾြ႕ၾာအီတာ၃၀၀ ဌ္တည္ွေအာသ္ာ ဌ္ာရိလအ္ာေရာၾ္လ ္သ္ဘသ္ေၾြ႕ ဌ္ာၾ္ွဌ္ာလအ္ာေရာၾ္လ ္သ္ညာေၾြ႕
  • ၾ္ွဌ္ာသံု  သ္ွဌဌ္ာစိေထာသ္ ေစ္ာပစ္ၾြၾ္ ဌ္ာေဟာ္လအ္ာတည္ွလာ  ဌ္ာရိလအ္ာေရာၾ္လ ္သ္ဘသ္ေၾြ႕  ဌ္ာၾ္ွဌ္ာလအ္ာေရာၾ္လ ္သ္ညာေၾြ႕
  • စဌ္ာရ ာလာာရာ XINDIAN ANKANG လအ္ာ၃ လာၾာ CHEZI လအ္ာေတြိၾာ ညာေၾြ႕ ANYI လအ္ာအ  ဘသ္ေၾြ႕ANZHONG လအ္ာညာေၾြ႕ၾာၾၽြဌ္ေတာ္တိုိေၾ္ာသ္ာေရာၾ္ ိုသ္ပည္။