ကျောင်းသားသတင်း
ဗီဇာ
 • ဗီဇာဘယ္လိုေရွာက္လြာရန္
  လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတန္း:
  • 1. ဗီဇာေရႊာက္လြာစာရြက္
  • 2. မူရင္းေက်ာင္းတက္အသိေပးစာရြက္ ( ပထမတစ္ခါေက်ာင္းတက္ေသာ ေက်ာင္းသား/သူ
   မ်ားသာလိုအပ္သည္ )
  • 3. ႏစွ လ္ က္မ ဓါတပ္ ု ံ ႏွစရ္ ကြ ္ ( ပထမတစ္ခါ ေက်ာငး္ အပသ္ ူ ႏစွ ရ္ ကြ လ္ အို ပသ္ ည)
  • 4. ေက်ာင္းလခ ေစာင္ၿပီးေသာ ေဘာင္ခ်ာ စာရြက္ ( ပထမတစ္ခါေက်ာင္းတက္ေသာ ေက်ာင္းသား/သူ
   မ်ားသာလိုအပ္သည္ )
  • 5. ေက်ာင္းဆက္လက္တက္ေနေသာ ေထာကခ္ စံ ာရကြ ္ ႏွင့ ္ ေကာ် ငး္ သားကပ
  • 6. နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ မူရင္း , မိတ္ထူ
  • 7. က်န္းမာေရးေထာက္ခံစာရြက္ ( ေဖါင္စာရြက္ B )
  • 8. က်သင့ေ္ င ြ : တိုငဝ္ မပ္ ကို ဆ္ ၃ံ ၀၀၀ကပ်
အဆိုပါ ဝပ္ဆိုက္ ကိုႏွိပ္ၿပီး ဝပ္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာအတိုင္း တဆင့တ္ ဆင့ႏ္ ိွပၿ္ ပးီ ေနထငို ္မဗႈ ဇီ ာက ို
ၿပးီ ဆုးံ ေအာငေ္ လာွ်ကရ္ န

နိုင္ငံျခားေက်ာင္းသား/သူ ဗီဇာေလွ်ာက္လြာရန္ ဝပ္ဆိုက္
https://www.boca.gov.tw/mp-2.html
TOP
ဘဏအ္ ေကာင့န္ ပံ တ

ကဳး်ံ ဟာြ း႐းို ကန် ႔ ္ (ဘဏ) ChungHwa Post

http://www.post.gov.tw

ထိုင္ဝမ္ရင္းဟန္ (ဘဏ္ ) Bank of Taiwan

http://www.bot.com.tw/

လ်န္းပန္းရင္းဟန္ (ဘဏ္) အန္းခန္း ဆိုင္ခြဲ Union Bank Of Taiwan Ankang Branch

https://www.ubot.com.tw/home

TOP
ထးူ ခနၽြ ္စ႔အု ခ်ကအ္ လက

ထးူ ခနၽြ ္စ႔ ု ႏငွ ့ပ္ တသ္ ကေ္ သာ အခက် အ္ လက
The following is the relevant scholarship information

http://taiwanscholarship.moe.gov.tw/web/scholarship.aspx

TOP
အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ရန္
 • ရွင္းေပၿမိဳ႕ အန္းခန္း ရဲစခန္း
  • (02) 2212 1173
 • က်င္ဝန္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းဝန္း
  • (02) 8212 2100
 • ရာသနု း္ ေဆး႐ုႀံက
 • ကနး္ ရငွ း္ ေဆး႐ုႀံကးီ ရငွ း္ တန႔ေ္ ဆး႐ု(ံ မနိ း္ ေဆး႐ု)
 • ကနး္ ရငွ း္ ေဆး႐ုႀံကးီ အနး္ ခနး္ ႔ေဆး႐ု
 • စြမး္ ဟ ဲ ေဆး႐ုႀံကးီ
TOP